ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧នេះតទៅ សាខារង និងសាខាភ្នំពេញយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការតំឡើងអត្រាការប្រាក់ឥណទាន០.២%ទៅលើការប្រាក់គោល  (ក្រោយពេលតំឡើងគឺ៦.៦៥%) ។ អត្រាការប្រាក់បញ្ញើរនឹងតំឡើង០.០៥% (បច្ចុប្បន្នគឺ ០.១៨%) ចំពោះអត្រាការប្រាក់បញ្ញើរមានកាលកំណត់ សូមសួរព៌តមាននៅធនាគារយើងខ្ញុំផ្ទាល់។ អតិថិជនជាទីគោរព ធនាគារយើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមយកកំរ៉ៃលើសេវាE-Bankingឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះតទៅ សេវាផ្ទេរប្រាក់ពីតៃវ៉ាន់មកភ្នំពេញគឺ០.១%    សេវាផ្ទេរប្រាក់ពីភ្នំពេញទៅតៃវ៉ាន់គឺ០.១៥% សូមអរគុណ។ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧នេះតទៅ សាខារង និងសាខាភ្នំពេញយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការតំឡើងអត្រាការប្រាក់ឥណទាន០.២%ទៅលើការប្រាក់គោល  (ក្រោយពេលតំឡើងគឺ៦.៦៥%) ។ អត្រាការប្រាក់បញ្ញើរនឹងតំឡើង០.០៥% (បច្ចុប្បន្នគឺ ០.១៨%) ចំពោះអត្រាការប្រាក់បញ្ញើរមានកាលកំណត់ សូមសួរព៌តមាននៅធនាគារយើងខ្ញុំផ្ទាល់។ អតិថិជនជាទីគោរព ធនាគារយើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមយកកំរ៉ៃលើសេវាE-Bankingឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះតទៅ សេវាផ្ទេរប្រាក់ពីតៃវ៉ាន់មកភ្នំពេញគឺ០.១%    សេវាផ្ទេរប្រាក់ពីភ្នំពេញទៅតៃវ៉ាន់គឺ០.១៥% សូមអរគុណ។
ផលិតផលទូទៅ
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម
នៅថៃ្ងទី28 ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ បាន ចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន
សេវាធនាគារវិនិយោគជាលើកដំបូងដែល មានរៀបចំផ្នែកអាជីវកម្ម ធនាគារទូទៅ
សេវាកម្មផេ្ទរប្រាក់ តាមអ៊ីនធើណេត ត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងសេវាកម្ម
ពត៍មានពីសេវាកម្មធនាគារសូមចូលទៅ កាន់គេហទំព័រ www.tcb-bank.com.tw
ការដាក់ប្រាក់ត្រូវបាន ការពារដោយ កងចម្រុះរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រតិទិនឈប់សម្រាកជាសាធារណៈ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ព័ត៌មានពីធនាគារ
ការមិនទទួលខុសត្រូវ
ការពារភាពឯកជន
សន្ទស្សន៌មូលប័ត្រ
|
|
 |
 |
 |
សាខាងទីក្រុង Seattle
សាខាងទីក្រុង Manila
សាខាងទីក្រុង Los Angeles
អគារលេខៈ ១៧១, មហាវិថីព្រះនរោត្តម (កែងផ្លូវ ៣២២), សង្កាត់ បឹងកេងកង១, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា។ ទូរសព្ទលេខៈ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៨០០, ទូរសារ
លេខៈ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ៦៣០,  ធនាគារសហប្រតិបត្តិការ សាខារាជធានីភ្នំពេញ មានសិទិ្ធគ្រប់យ៉ាង  @ 2013 Taiwan Cooperative Bank Plc. PP Branch. All Rights Reserved.